آموزشبرندپیشنهاد سردبیرپیشنهاد هفتهتحلیل

گزارش اختصاصی / از ایده تا اجرای جزییات کمپین بانک مرکزی

دنیای تبلیغات- گزارش اختصاصی- اخیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای اولین بار کمپینی اطلاع رسانی را آغاز کرده است. جزییات این کمپین را در گزارش اختصاصی دنیای تبلیغات بخوانید

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر؛ «ﮔﺮه ﮔﺸﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ»

هنوز در کانال تلگرام دنیای تبلیغات عضو نشده‌اید؟

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎى اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص  ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧکى، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻛﻤﭙین اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ «سرﯾﺎﻟﯽ»، ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از شراﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در «ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی» اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﻜﻨﺎس، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫماﻫﻨﮓ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺑﺨﺶ «ﭘﻴﺎم ﻫﺎى ﻧﻮﺷﺘﺎرى» اﺻلی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮﺟﺰ و ﻫماﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢ آواﯾﯽ در واژﮔﺎن، ﻣﺤﺘﻮاى اﺻلی ﻫﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ و «ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر» در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒین ﺷﻜﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﭘﯿﺎم ﻓﺮﻋﯽ دوم ﻧﯿﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

photo_2016-09-05_16-46-30

photo_2016-09-05_16-46-25

photo_2016-09-05_16-46-05

عضویت در سوپرگروه تبلیغاتی متخصصین فعال حوزه تبلیغات و بازاریابی
  • «ﮔﺮه ﮔﺸﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ»

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮح از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی سرﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﮔﺮه ﮔﺸﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ»، ﺗﺼﻮﯾﺮ دار ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ نماﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﮑﻨﺎس ﺑﺮآن در ﺣﺎل ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ. اﯾﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮی ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﺒﺎط ﻫماﻫﻨﮕﯽ دارد . ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﺎر و ﭘﻮد، ﻗﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻪ نمﺎدی از «ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺮاﻧﯽ» اﺳﺖ ، اﺻﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

1-dar-ghali

  • «ﺻﻌﻮد ﺑﯽ ﺳﻮد»

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺧﻄﺮات و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در دو اﯾﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. درﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺻﻌﻮد ﺑﯽ ﺳﻮد» ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺷﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻌﻮد و ﭘیشرﻓﺖ ﻣﺎﻟﯽای ﺑﺮای ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن نمی آورد. ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﮑﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﺎﻏﺬی ﭘﺲ از ﺻﻌﻮدی «ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت»، ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :

– اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪی «ﺻﻌﻮد» و «ﺳﻮد» ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و آواﯾﯽ در ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ .

– اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ی «ﺑﯽ ﺳﻮد» در ﻣﻘﺎﺑﻞ واژه ی «ﺻﻌﻮد» اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز  آرزوی رﺳﯿﺪن و ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .

– در ﭘﯿﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری دوم، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و سرراﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺸﺪار داده  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽﻏﯿﺮﻣﺠﺎزرا ﻧﺨﻮرﯾﺪ».

2-mooshak

 

  • «ﭘﻮل ﯾﺎ ﭘﻮچ ؟»

در اﯾﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﭘﻮل  ﯾﺎ ﭘﻮچ ؟»، ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺎﻻ رﻓتن و اوج ﮔﺮﻓتن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻄمئن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ نمی رﺳﺪ و ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﻣﮑﺎن دارد ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﺑﺮدن او در ﻣﻮرد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎدﮐﻨﮏ، ﺳﻌﯽ در دور ﻧﮕﻪ داﺷتن او از اﯾﻦ اﻗﺪام دارد . اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :

–  اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ی «ﭘﻮل» و «ﭘﻮچ» ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ آواﯾﯽ در ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ .

– اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ی «ﭘﻮل» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واژه ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ .

– اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺷﻔﺎف از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ سرﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﻮل در ﻣﺤﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤئن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ .

– در ﭘﯿﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری دوم، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و سرراﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺸﺪار داده  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز را ﻧﺨﻮرﯾﺪ».

 

4-badkonak

 

  • «سرمایه از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ»

ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ﻧﻮ و اﻣﺤﺎی اﺳﮑﻨﺎس ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮔﺰاﻓﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «سرمایه از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ»، اﺳﮑﻨﺎﺳﯽ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﻮس ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ ﻫماﻫﻨﮓ اﺳﺖ. اﺳﮑﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سرﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

– اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ی «سرمایه» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واژه ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ .

– اﺳﺘﻔﺎده از واژه ی «از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ»  در ﻣﻘﺎﺑﻞ واژه ی «سرمایه»، اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺴــﻮس ﻓــﺮاوان از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ سرﻣﺎﯾﻪ ای دارد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روزﻣﺮه ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪ.

– ﭘﯿﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣـﺎن صرف ﺗﻬﯿﻪ اﺳﮑﻨــﺎس ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد»، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و سرراﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را  در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 

3-mochale

 

  • «راز ﮐﻠﯿﺪی اﻣﻨﯿﺖ»

در دﯾﮕﺮ اﯾﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه از ﻋﻨﻮان «راز ﮐﻠﯿﺪی اﻣﻨﯿﺖ» ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را آﻣﺎده داﻧﺴتن «ﯾﮏ راز ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی» ﺑﺮای داﺷتن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ  و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻋﺪاد ١،٢،٣،۴ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺰﻫﺎى اﺑﺘﺪاﻳﯽ) را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑین رﻓتن اﻣﻨﻴﺖ و سرﻗﺖ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧکى ﺷما ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﭘﯿﺎم ﻧﻮﺷﺘﺎرى اﺻلی در ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻧﺰدﻳک ﺑﺎ اﻳﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻋﺒﺎرت «راز ﮐﻠﯿﺪی اﻣﻨﯿﺖ» ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻣﺨﺎﻃﺐ را آﻣﺎده ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎتى ﻣﯽ نماﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ازواژه ﺗﺎﻛﻴﺪى “ﻛﻠﻴﺪى” و ﻫماﻫﻨﮕﻰ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ اﻳﺪه اﺳﺖ .

 

5-cart

 

  • شناسنامه کمپین:

سفارش دﻫﻨﺪه: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ج . ا. ا

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه: ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﯿﺎن .

ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ: رﺳﻮل ﺧسروی .

ﻣﺪﯾﺮ ﻫنری: ﺳﺠﺎد اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ .

ﮐﭙﯽ رایتر: رﺳﻮل ﺧسروی ، ﺳﺠﺎد اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ .

ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮی .

ﻃﺮاح ﺗﺎﯾﭗ ﻓﯿﺲ (ﻗﻠﻢ ﻣﯿﻼد): رﺿﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻓﺮد .

ﺗﯿﻢ اﯾﺪه ﭘﺮدازی: ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻋﻘﯿﻘﯿﺎن، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﺎدرﺧﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮی، ﻋﻠﯽ ﮔﻨﺠﻮی، ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﻟﻘﯽ .

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

برچسب‌ها
نمایش بیشتر

دنیای تبلیغات

این اکانت رسمی دنیای تبلیغات برای انتشار محتوا می‌باشد

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن