نظرسنجی بهترین چهره تبلیغاتی در ایراناین روزها با بازتر شدن فضاهای اجتماعی و جدی تر شدن فضای رقابت، استفاده از چهره های تبلیغاتی نیز گسترش یافته و هر روز شاهد همکاری یکی از چهره های تلویزیونی، سینمایی یا ورزشی با یکی از برندها هستیم که در برخی موارد موفق و در برخی موارد حتی این همکاری ناخوشایند است.

از بیش ۴۰ مورد همکاری برندها با چهره های تبلیغاتی طی سالهای اخیر، کارشناسان دنیای تبلیغات پس از بررسی های مختلف تعدادی ازآنها را که چه به لحاظ چهره ، چه برند و چه نوع تبلیغات متفاوت تر بوده اند انتخاب کرده اند تا مخاطبان، نظر بدهند موفق ترین همکاری مربوط به کدام چهره و برند بوده است. در برخی موارد یک چهره با چند برند همکاری داشته یا برخی برند ها با چند چهره که از میان آنها هم تنها یک مورد انتخاب شده است.

شما موفق ترین همکاری یک برند با چهره تبلیغاتی را کدامیک از موارد زیر می پندارید؟

 


نظرسنجی به پایان رسیده است.

نتایج بزودی در سایت و کانال دنیای تبلیغات منتشر خواهد شد.